Home

Tempas is een onafhankelijk, landelijk opererend, bouwmanagementbureau dat opgericht is in 2000.
 
Uw partner voor:
♦ Bouwprocesmanagement;
♦ Voeren van Bouwdirectie;
♦ Opstellen van Technisch/Financiële haalbaarheidsstudies;
♦ Opstellen en beoordelen van Duurzaamheidsambities;
♦ Opstellen van Kostencalculaties en Investeringsramingen;
♦ Geven van Bouwadvies in de ruimste zin van het woord.
 
Onderhanden en gerealiseerde projecten 
Tempas is met name actief in de utiliteitsbouw.
wij hebben projecten onderhanden en gerealiseerd in de volgende disciplines:
? Kantoorgebouwen;
? Logistieke centra/warehouses;
? Bedrijfsverzamelgebouwen;
? High Risk Gebouwen;
? Winkelcentra en winkels;
 
Eén aanspreekpunt
U kunt uw vastgoedvraagstukken met een gerust hart aan ons voorleggen.
Tempas staat voor gedrevenheid, betrokkenheid, korte lijnen en dito doorlooptijden.
Wij zorgen te allen tijde voor een passend antwoord op de door u gestelde vastgoed-vragen.
 
Afspraak = Afspraak
Voor ons geldt dat gemaakte afspraken te allen tijde nagekomen dienen te worden. Dat verwachten wij van de partijen waar wij mee samenwerken én dat mogen die partijen ook van ons verwachten.
Alleen dan kan het overeengekomen projectresultaat gerealiseerd worden.
 
Regelmatig overleg en heldere verslaglegging daarvan geven u als opdrachtgever weinig omkijken naar het project. Wij zijn immers de bewaker van de gemaakte afspraken. Zodoende kan de opdrachtgever zijn eigen bedrijfsvoering tijdens de ontwerp- en realisatiefase ongestoord uitvoeren en uitkijken naar het, vóóraf overeengekomen, eindresultaat.
 
Niet omzet gerelateerd advies
De ontwikkelings- en realisatieprocessen worden door Tempas niet-omzet gerelateerd gestuurd op basis van de beheersaspecten Tijd, Geld, Kwaliteit, Informatie en Organisatie. Dat wil zeggen dat onze diensten niet in percentages van de aanneemsom o.i.d. worden afgerekend. 
 
 
 
 
 
Geen Verrassingen
Tempas verzorgt  heldere projectstructuren die aan alle belanghebbenden overzicht en inzicht geven in elke fase van het project. Zodoende weet elke partij van de hoed en de rand.
 
Elke opdrachtgever verwacht rendabele bouwprojecten, dus een vlot ontwikkelings- en realisatieproces, zonder verrassingen. Het slagen van het (bouw)project valt of staat met de helderheid en eenduidigheid van de gemaakte afspraken. Tempas Bouwmanagement legt op objectieve, onafhankelijke en eenduidige wijze de wensen van de Opdrachtgever vast en zal deze wensen zoals overeengekomen 'ontwikkelen' en laten realiseren. Doordat wij vooraf goed schriftelijk vastleggen wat partijen van elkaar kunnen en mogen verwachten wordt de kans op verrassingen tot een minimum verkleind. Wij zien er dan ook op toe dat afspraken helder en eenduidig worden vastgelegd en gecommuniceerd met de, aan te stellen, bouwpartners zoals architecten, constructeurs, brand- en installatieadviseurs en tekenbureaus e.d.
Middels heldere rapporten, verslagen en (kosten)overzichten kan het proces door de Opdrachtgever op de voet worden gevolgd zonder dat deze midden in het project hoeft te staan.
 
Indien er afwijkingen gaan optreden in de gemaakte/geldende afspraken wordt u terstond geïnformeerd en geadviseerd zodat er ingegrepen kan worden om verrassingen achteraf te voorkomen
 
Kernbegrippen
Onderstaande begrippen staan hoog in het vaandel van Tempas:
? Onafhankelijk en objectief:
Niet verbonden aan leveranciers, aannemers, e.d. 
Niet beïnvloed door eigen gevoel of door vooroordelen
? Eenduidig en transparant:           
Slechts voor 1 uitleg vatbaar, ondubbelzinnig;
Helder van structuur, opzet; 
?Gedreven en betrokken:
Door een sterkte innerlijke aandrang gestuwd;
Indentificeert zich met de organsatie/onderzoek en levert extra inspanning in het belang daarvan;
? Korte lijnen en doorlooptijden:
Niet omslachtig handelend, recht op het doel of de bron afgaand
Elke vraag wordt beantwoord binnen korte tijd.
? Integraal:
Alles omvattend, in zijn geheel.