Publicatie Cobouw: Bouw heeft behoefte aan nieuw instituut

15-04-2010
DEN HAAG - De instelling van de Regieraad door Minister Brinkhorst is een feit. Deze raad gaat - zie Cobouw, 7/9 februari 2004 (nummer 25) - het veranderingproces in de bouw op gang brengen.
 
De bouw dient hierdoor een ‘normale’ sector te worden waarbij zakelijkheid en transparante verhoudingen hoog in het vaandel staan. Naar de mening van
Edwin Waelput ontbreken in de Regieraad de bouwmanagementbureaus, georganiseerd in een nieuw instituut. Dit instituut zou toe moeten zien op het correct handelen van de onafhankelijke objectieve bouwmanagementbureaus.
 
In de Regieraad zijn vertegenwoordigers opgenomen uit de aannemerij, architectenbureau, ingenieursbureaus, het bedrijfsleven, installatiebedrijven.
Ook maken de Vereniging Eigen Huis, Stichting Beoordeling Integriteit Bouwnijverheid en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) hiervan deel uit. In deze samenstelling ontbreken mijns inziens vooral de bouwmanagementbureaus, de vertegenwoordigers van ONRI, AVBB en BNA. Het zijn volgens mij met name de bouwmanagementbureaus die weten hoe het bouwproces (waarin alle partijen zijn vertegenwoordigd) helder en objectief aangestuurd moet worden.
Transparantie in de bouw begint met het maken van heldere, eenduidige vastgelegde afspraken. Elke opdrachtgever, van grote of beperkte omvang, verwacht rendabele bouwprojecten, dus een vlot ‘ontwikkelings-’ en realisatieproces, zonder verassingen.
 
Het realiseren of verbouwen van vastgoed is voor de meeste opdrachtgevers geen dagelijkse bezigheid. Vaak lijkt het ontwikkelings- en realisatieproces daardoor niet helder en transparant.
 
Bouwmanagementbureaus kunnen een grote, heldere en sturende rol spelen om het gehele bouwontwikkelings- en realisatieproces helder, transparant en objectief te maken en te houden.
 
Indien opdrachtgevers zich bij laten bijstaan en vertegenwoordigen door een onafhankelijk/objectief bouwmanagementbureau is de kans van slagen maximaal. Een bouwprojectmanager dient, als de vertrouwensman van de opdrachtgever, op bovengenoemde wijze de processen aan te sturen en de opdrachtgever als zodanig te adviseren en te begeleiden in de realisatie van haar projecten. Zo wordt het bouwproces voor opdrachtgevers transparant en begrijpelijk.
 
Het bouwmanagementbureau dient op objectieve en onafhankelijk wijze de wensen van de opdrachtgever schriftelijk vast te leggen en zoals overeengekomen te ‘ontwikkelen’ en te (laten) realiseren. Het slagen van het (bouw)project valt of staat met helderheid en eenduidigheid van de, in het voortraject, gemaakte afspraken. De processen dienen niet omzetgerelateerd te worden gestuurd op basis van de beheersaspecten tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie.
Middels toegankelijke rapporten, verslagen en (kosten)overzichten kan het proces door de opdrachtgever op de voet worden gevolgd worden zonder midden in het project te hoeven staan. Indien er afwijkingen gaan optreden in de gemaakte/geldende afspraken wordt de opdrachtgever terstond geïnformeerd en geadviseerd zodat er ingegrepen kan worden om verassingen achteraf te voorkomen. Regelmatig overleg en heldere verslaglegging daarvan geeft de opdrachtgever weinig omkijken naar het project, de bouwmanager is immers de bewaker van de gemaakte afspraken. Zodoende kan de opdrachtgever zijn bedrijfsvoering ongestoord uitvoeren en uitkijken naar het, vooraf overeengekomen, eindresultaat.
 
Hoe weet een (potentiële) opdrachtgever nu dat een bouwmanagementbureau onafhankelijk en objectief opereert? Daartoe zou naar mijn idee een overkoepelend orgaan kunnen worden opgericht Ik noem dit gemakshalve het nieuwe instituut voor bouwmanagement. Dit instituut zou toe moeten zien op het correct handelen van haar leden: de onafhankelijke objectieve bouwmanagementbureaus. Deze leden dienen te voldoen aan een aantal toetsbare criteria op basis waarvan hun aangetoonde onafhankelijkheid en objectiviteit blijkt en gehandhaafd wordt.
 
Bouwmanager
Gedacht kan worden aan zaken als: de rol van de bouwmanager in het bouw- en ontwikkelingsproces, de wijze van bepalen honorarium van de bouwmanager, wijze van aansturen van bouw- en aanbestedingsprocessen en wijze van contracteren. Zij worden frequent gecontroleerd door het in het leven geroepen instituut. Het keurmerk en certificaat van het te installeren instituut laat de buitenwereld zien dat het bureau aangesloten is en dus betrouwbaar, objectief en onafhankelijk is. Dit certificaat geeft de (potentiële) opdrachtgever de zekerheid dat het proces onafhankelijk, open, eerlijk inzichtelijk en objectief verloopt en dat er tijd-, geld-, kwaliteit-, informatie- en organisatiegaranties gelden.
 
Het door een gecertificeerd bouwmanagementbureau samengesteld ontwikkelings- en realisatieteam dient ook aan onafhankelijkheid- en objectiviteitscriteria te voldoen.
 
Gedragsregels
Onder auspiciën van het nieuwe instituut dienen gedragsregels opgesteld te worden welke in samenspraak met bijvoorbeeld de BNA (voor architecten), het ONRI (voor de constructeurs en installatie-adviseurs) en het AVBB voor de aannemers tot stand komen.
 
Voor de door het nieuwe instituut gecertificeerde bouwmanagementbureaus ligt hier zodoende de kans om opdrachtgevers op een belangeloze, onafhankelijke, eerlijke, objectieve en technisch verantwoorde wijze volledig te begeleiden in het ‘bouwontwikkelingsproces’ zodat er sprake zal zijn van rendabele en transparante bouwprojecten zonder verrassingen.
 
Directeur van Tempas Bouwmanagement bv in Breda
 
Info@Tempas.nl
 
Publicatie datum: 19-02-2004

Bron: Cobouw