Project: Bedrijfsverzamelgebouw te Barendrecht

 Projectgegevens:
Soort gebouw Bedrijfsverzamelgebouw
Opgeleverd 2007
BVO 3.700 m2
Totale Investering € 3.900.000,-
Bouwkosten € 2.100.000,-
Bijzonderheden
9 units van kantoor met hallen
Positie pand volledig afgestemd op ligging hoofddtransportleiding van Defensie
Werkzaamheden:       
Opstellen PVE
Opstellen kostencalculaties en investeringsramingen
Aansturen ontwerpproces
Coördinatie aanvraag vergunningen
     Hiertoe behoren de volgende werkzaamheden
Coördinatie vergunningsaanvragen                       
-          Aanlegvergunning als gevolg van het verloop van nutsvoorzieningen over een deel van het terrein
-          Aanvraag bouwvergunning
-          Rioolvergunning;
-          Inritvergunning;
-          Gebruiksvergunning;
Overleg Hogere en Lagere overheden
-          Coördinatie externe veiligheid als gevolg van het bouwen nabij bij de Betuwelijn.
            Hiertoe overleggen gecoördineerd met de Regionale Brandweer/Veiligheids Regio.
-          Overleg met het Waterschap, Rijkswaterstaat, Ministerie van Defensie en de         
            netbeheerders/nutsbedrijven daar op het terrein hoofd-distributieleidingen 
            (Gas en Elektra) en waterbergings tracés lopen.
Aanbesteding en gunning
     Onderhandse aanbesteding.
Directievoering
Oplevering en coördinatie nazorg
Coördinatie inbouwpakket CBR.
Hiertoe behoren de volgende werkzaamheden
-            Toetsen bedrijfsvoering aan criteria Wet Milieubeheer en aanvraag Milieuvergunning;
-            Overleg gevoerd met Gemeente Barendrecht inzake parkeervoorzieningen op eigen terrein;
-            Aanbesteding en gunning bouwkundig en gebouwgebonden installatiepakket;
-            Toezicht op uitvoeringswerkzaamheden.