Publicatie Vakblad Bouwwereld: Transparantie in de Bouw

15-04-2010
Transparantie in de Bouw
 
Minister Brinkhorst heeft de Regieraad ingesteld.
Deze raad dient het veranderingproces in de Bouw opgang te brengen (en zichzelf binnen 4 jaar overbodig te maken).
De Bouw dient mede door deze Raad een ‘normale’ sector te worden waarbij zakelijkheid en transparante verhoudingen hoog in het vaandel staan.
In de Regieraad zijn vertegenwoordigers opgenomen uit de aannemerij, architectenbureau, ingenieursbureaus, het bedrijfsleven, installatiebedrijven.
Ook zijn Vereniging Eigen Huis, Stichting Beoordeling Integriteit Bouwnijverheid en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) vertegenwoordigd
In deze samenstelling ontbreken de vertegenwoordigers van ONRI, AvBB en Bna en vooral de Bouwmanagementbureau’s.
Het zijn met name de Bouwmanagementbureau’s die weten hoe het bouwproces (waarin alle partijen zijn vertegenwoordigd) helder en objectief aangestuurd moet worden.
 
Geen verassingen
‘Transparantie in de bouw begint met het maken van heldere, eenduidig vastgelegde afspraken’.
Elke opdrachtgever, van grote of beperkte omvang, verwacht rendabele bouwprojecten, dus een vlot 'ontwikkelings-' en realisatieproces, zonder verassingen.
Het realiseren of verbouwen van vastgoed is voor de meeste Opdrachtgevers geen dagelijkse bezigheid.
Vaak lijkt het 'ontwikkelings-' en realisatieproces daardoor niet helder en transparant.
Bouwmanagementbureau's kunnen een grote, heldere en sturende rol spelen om het gehele bouw'ontwikkelings'- en realisatieproces helder, transparant en objectief te maken en te houden.
Indien Opdrachtgevers zich bij laten bijstaan en vertegenwoordigen door een onafhankelijk/objectief bouwmanagementbureau is de kans van slagen maximaal. Een bouwprojectmanager dient, als de vertrouwensman van de Opdrachtgever, op bovengenoemde wijze de processen aan te sturen en de Opdrachtgever als zodanig te adviseren en te begeleiden in de realisatie van haar projecten.
Zo wordt het bouwproces voor Opdrachtgevers transparant en begrijpelijk.
 
Afspraak is afspraak
Het bouwmanagementbureau dient op objectieve en onafhankelijk wijze de wensen van de Opdrachtgever schriftelijk vast te leggen en zoals overeengekomen te 'ontwikkelen' en te (laten) realiseren.
Het slagen van het (bouw)project valt of staat met helderheid en eenduidigheid van de, in het voortraject, gemaakte afspraken.
De processen dienen niet omzetgerelateerd te worden gestuurd op basis van de beheersaspecten Tijd, Geld, Kwaliteit, Informatie en Organisatie.
Middels heldere rapporten, verslagen en (kosten)overzichten kan het proces door haar op de voet worden gevolgd worden zonder midden in het project te hoeven staan.
Indien er afwijkingen gaan optreden in de gemaakte/geldende afspraken wordt de Opdrachtgever terstond geïnformeerd en geadviseerd zodat er ingegrepen kan worden om verassingen achteraf te voorkomen.
Regelmatig overleg en heldere verslaglegging daarvan geeft de Opdrachtgever weinig omkijken naar het project, de bouwmanager is immers de bewaker van de gemaakte afspraken.
Zodoende kan de Opdrachtgever zijn bedrijfsvoering ongestoord uitvoeren en uitkijken naar het, vooraf overeengekomen, eindresultaat.
 
Onafhankelijk
Hoe weet een (potentiële) Opdrachtgever nu dat een Bouwmanagementbureau onafhankelijk
en objectief opereert?
Daartoe zou een overkoepelend orgaan moeten worden opgericht in de vorm van het
Instituut voor Bouw Management.(IvBM)
Dit Instituut zou toe moeten zien op het correct handelen van haar leden à Onafhankelijke Objectieve Bouwmanagementbureau's. Deze leden dienen te voldoen aan een aantal toetsbare criteria op basis waarvan hun aangetoonde onafhankelijkheid en objectiviteit blijkt en gehandhaafd wordt.
Gedacht moet worden aan zaken als:
          - De Rol van de Bouwmanager in het bouw- en ontwikkelingsproces;
          - De wijze van bepalen honorarium van de Bouwmanager;
          - Wijze van aansturen van bouw- en aanbestedingsprocessen;
          - Wijze van contracteren.
Zij worden frequent gecontroleerd door het IvBM.
Het IvBM-keurmerk en -certificaat laat de buitenwereld zien dat het bureau lid is van het IvBM en dus betrouwbaar, objectief en onafhankelijk is.
Dit certificaat geeft de (potentiële) opdrachtgever de zekerheid dat het proces onafhankelijk, open, eerlijk inzichtelijk en objectief verloopt en dat er Tijd-, Geld-, Kwaliteit-, Informatie- en Organisatiegaranties gelden.
 
Gedragsregels
Het door een gecertificeerd bouwmanagementbureau samengesteld 'ontwikkelings- en realisatieteam' dient ook aan onafhankelijkheid- en objectiviteitcriteria te voldoen.
Onder auspiciën van de IvBM dienen gedragsregels opgesteld te worden welke in samenspraak met bijvoorbeeld de BNA (voor architecten), het ONRI (voor de Constructeurs en Installatieadviseurs) en het AvBB voor de aannemers tot stand komen.
 
Voor de door het IvBM gecertificeerde bouwmanagementbureau's ligt hier zodoende de kans om Opdrachtgevers op een onafhankelijke, eerlijke, objectieve en technisch verantwoorde wijze volledig te begeleiden in het 'bouwontwikkelingsproces' zodat er sprake zal zijn van rendabele en transparante bouwprojecten zonder verrassingen.
 
Draagvlak
Tempas Bouwmanagement is ervan overtuigd dat een Bouwmanagementinstituut, dat garant staat voor onafhankelijk bouwmanagement en transparante bouwprocessen, een grote/absolute bijdrage kan leveren aan het veranderingsproces in de bouw.
Graag willen wij de lezers van ‘BOUW’ oproepen om te reageren op deze publicatie zodat er bepaald kan worden of er, onder de lezers, draagvlak bestaat voor
Transparante Bouwprocessen zonder Verrassingen.
 
Opgesteld door :
Tempas Bouwmanagement bv
Contactpersoon : E.Waelput
Postbus 3530
4800 DM Breda
Tel. 076-522.19.27
Fax 076-522.19.32
E-mail Info@Tempas.nl